Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Respublikinė mokytojų konferencija „Pamoka šiandienos mokykloje“

        2023 m. balandžio 11 d. vyko Lazdijų Motiejaus Gustaičio  gimnazijos ir Lazdijų švietimo centro organizuota respublikinė mokytojų konferencija „Pamoka šiandienos mokykloje“. Dalijamės nuorodomis į konferencijos pranešėjų pranešimus.

Audronė Pileckienė, istorijos mokytoja metodininkė, Kristina Švitrienė, istorijos vyresnioji mokytoja, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Istorija ir pilietiškumas Lietuvos-Lenkijos pasienyje.

 

Rūta Tamkevičiūtė, istorijos mokytoja metodininkė, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija. Medijų raštingumo ugdymas pamokoje: pamoka kaip multimedijų projektas.

 

Edita Mačiulaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė, Rūta Gadeckienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Eglė Vitkevičienė, geografijos mokytoja metodininkė, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija. Skaitmeninės kompetencijos ir skaitmeninio raštingumo svarba ugdymo(si) procese.

 

Laima Bielevičienė, istorijos mokytoja metodininkė, Lazdijų r. sav. Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija. Istorijos ir pilietiškumo mokymas(is) ekskursijose ir kelionėse.

 

Martynas Survila, geografijos mokytojas, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija. ArcGIS Online (kaip medijų priemonės) taikymas ugdymo procese.

 

Povilas Šklėrius, mokytojas, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija. Medijų raštingumo ugdymo gimnazijoje patirtys.

 

Salomėja Paškevičienė, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Integracija šiuolaikinėje mokykloje.

 

Violeta Jaciunskienė, etikos vyr. mokytoja, logopedė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių įgalinimas pamokoje: problemos atpažinimas, asmeninės pažangos planavimas.

 

Jurgita Briedienė, etikos mokytoja, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. Ugdymas(is) netradicinėse aplinkose.

 

Jūratė Šataitienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, ir Jovita Protasevičienė, anglų kalbos vyr. mokytoja ir vokiečių kalbos mokytoja, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla. Įvairių kompetencijų ugdymas užsienio kalbų pamokose iš mokytojų ir mokinių perspektyvos.

 

Giedrė Guzavičienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, ir Rosita Stanevičienė, pavaduotoja ugdymui, Kalvarijos gimnazija. Mokinio ir mokytojo dialogas, ugdant bendrąsias kompetencijas pamokoje.

 

Sandra Ažukienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, ir Aurelija Paciukonienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų r. Šeštokų mokykla. Tarpdalykinė integracija kalbų mokymesi: iššūkis ar kasdienybė?

 

Ilona Akromienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, matematikos mokytoja, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Probleminis mokymas.

 

Rita Lozoraitienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, ir Daiva Šipailienė, vyresnioji socialinė pedagogė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla. Neuroedukacinių metodų panaudojimo galimybės literatūros pamokose.

 

Loreta Kazlauskienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Jonavos Justino Vareikio progimnazija. Savivaldus mokymasis ir šiuolaikinė pamoka.

 

Renata Markevičienė, tikybos mokytoja ekspertė, Rasa Raižienė, lietuvių kalbos mokytoja, ekspertė, VšĮ Vytauto Didžiojo Universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Kompetencijų ugdymas integruotose pamokose.

 

Loreta Valainienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, teatro trupės „Mažųjų teatras“ vadovė, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija. Mažųjų teatras – visų mokinių motyvuojantis įtraukimas į mokymosi procesą.

 

Inga Valentukevičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja, Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija. STEAM ne tik veža

 

Virginija Nikitina, pradinių klasių vyr. mokytoja, ir Rita Balytienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“. Kūrybiškumas planuojant pamokas pradiniame ugdyme.

 

Jurgita Vaičeskienė, gamtos ir žmogaus bei biologijos mokytoja metodininkė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Mokinių motyvavimas mokytis gamtos ir žmogaus bei biologijos dalykų pamokose.

 

Asta Eidukaitienė, chemijos mokytoja metodininkė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Mokinių gamtamokslinės motyvacijos ugdymas, taikant neįprastus metodus.

 

Laima Čepulienė, biologijos mokytoja metodininkė, Audrius Kazakevičius, fizikos mokytojas, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“ – ugdymas(is) netradicinėse aplinkose.

 

Genutė Stankevičienė, PU vyr. mokytoja, Rugilė, Maknickaitė, PU vyr. mokytoja, Vilma Valutkevičienė, IU mokytoja, Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“. Sveikatingumo ugdymas netradicinėse aplinkose.

 

Rita Goberienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pradinio ugdymo skyrius. Vaikų kūrybiškumą skatinanti edukacinė aplinka ugdymo įstaigoje.

 

Neringa Čivinskienė, vyresnioji fizinio ugdymo mokytoja, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Įtraukusis sportas mokiniams: iššūkiai ir galimybės.

 

Mindaugas Malinauskas, fizinio ugdymo mokytojas metodininkas, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. Fizinio ugdymo aktualijos.

 

Lina Žaliauskienė, technologijų mokytoja, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, Lazdijų r. Šventežerio mokykla. Etninė kultūra šiandienos pamokoje.

 

Jurgita Magilevičiūtė, matematikos mokytoja metodininkė, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija. „Mokausi. Moku. Galiu padėti“.

 

Roma Juškauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija. Kryptingas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas mokykloje.

 

Vitalija Tumasonienė, matematikos mokytoja metodininkė, Edita Mazurkevičiūtė, mokytojo padėjėja, Lazdijų r. Šventežerio mokykla. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių motyvuojantis įtraukimas į mokymosi procesą.

 

Aušra Tamkevičienė mokytoja metodininkė, Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“. Pradėkime pamoką nuo pasakos.

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt