Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Skaitykla

Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: menas ir mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose.

M. Gorkis

 

Skaityklos veiklos programa 2023 m.

Renginių planas 2023 m.

Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas

Publikacijos spaudoje, parodos, renginiai – edukacinės pamokos, kraštotyrinė veikla.

Darbuotoja:

Daiva Mikalauskienė
Bibliotekininkė – edukologijos magistrė (ugdymo organizavimo programa).
daiva.mikalauskiene@lazdijugimnazija.lt

 

Skaityklos darbo laikas:

I – 8:00-16:00 val.,

II – 8:00-16:00 val.,

III – 8:00-16:00 val.,

IV – 8:00-16:00 val.,

V – 8:00-14:45 val.

 

Kiekvienas esame ne kartą savęs paklausę – ar verta užsiimti viena ar kita veikla, įsigyti vieną ar kitą produktą/ gaminį ar paslaugą? Su tokiais atvejais susiduriame greičiausiai kasdien, ir ne kartą. Todėl natūraliai kyla klausimas – o kaipgi mes nusprendžiame, verta ar ne? Taigi, greičiausiai turime žinoti, koks pasirenkamų gaminių ar paslaugų poveikis tolimesniam mūsų gyvenimui, galimybėms atlikti savo socialinį vaidmenį, patenkinti fiziologinius ir kt. poreikius, siekiant kuo geresnės kokybės ir galimybių ją užtikrinti bei palaikyti.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos skaitykla  – tai mokymo ir mokymosi vieta, kurioje galima susiburti, skaityti, maloniai leisti laisvalaikį, bendrauti, praturtinti savo dvasinį pasaulį, dalyvauti organizuojamuose  renginiuose, lankyti parodas, naudotis interneto paslaugomis.  Skaitykla, planuodama mokslo metų veiklas, orientuojasi į keliamus skaityklos tikslus bei uždavinius. 

 

 

SKAITYKLOS TIKSLAI:

 • Sistemingai vykdyti  skaityklos šviečiamąją – informacinę veiklą.
 • Visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės ugdymo ir savišvietos poreikius, kad skaitykla dalyvautų ugdymo procese.
 • Skatinti poreikį skaityti, plėsti kultūrinį akiratį, įtvirtinti savarankiško mokymosi įgūdžius.
 • Ugdyti mokinių asmeninius, informacinius ir meninius gebėjimus.
 • Kryptingai komplektuoti vadovėlių fondą.
 • Siekti, kad skaitykla taptų informacijos centru, pasižyminčiu aukšta aptarnavimo kultūra, teikiamomis informacijos įvairovėmis, puikiomis darbo sąlygomis.
 • Drauge su pedagogais ugdyti mokinių socialinius bei kritinio mąstymo gebėjimus.
 • Bendradarbiauti bei dalintis gerąja patirtimi su Lazdijų bei kitų rajono mokyklų bibliotekų darbuotojais. 

 

SKAITYKLOS UŽDAVINIAI:

 • Teikti gimnazijos bendruomenei informacijos paslaugas.
 • Skatinti mokinių domėjimąsi galimybėmis žinių visuomenėje.
 • Sistemingai kaupti ir turtinti gimnazijos skaityklos fondus naujausia ugdymo procesui reikalinga metodine literatūra.
 • Tęsti morališkai pasenusios, praradusios aktualumą, susidėvėjusios literatūros nurašymą.
 • Įtraukti mokinius į aktyvią skaityklos veiklą.
 • Nuolat rengti teminius – proginius stendus, skirtus poetų, rašytojų, kitų žymių Lazdijų krašto žmonių sukaktims ar įsimintinoms datoms, kalendorinėms šventėms paminėti.
 • Organizuoti įvairias mokinių darbų parodas, naujausios literatūros pristatymus, temines popietes, literatūrinius skaitymus.
 • Kryptingai rinkti ir sisteminti teminę, vizualinę bei rašytinę medžiagą, aktualią ugdymo procese.
 • Kaupti gimnazijos mokinių bei mokytojų publikacijas, išspausdintas rajono bei respublikinėje spaudoje bei medžiagą apie gimnazijos pasiekimus.
 • Padėti skaityklos lankytojams kryptingai bei tikslingai naudotis skaitykloje esančiais žodynais, žinynais, enciklopedijomis.
 • Dalyvauti bibliotekininkams organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

 

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS SKAITYKLA TAISYKLĖS

1. Bendroji dalis.

1.1. Skaityklos fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Gimnazijos skaitykla gali naudotis visi mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai.

1.2. Naudojimasis skaitykla yra nemokamas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos.

2.1. Skaitykla – bibliotekos patalpa, kurioje lankytojai skaito.

2.2. Skaitytojas – asmuo, pirmą kartą apsilankęs skaitykloje ir pasinaudojęs literatūros fondu.

2.3. Lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs skaitykloje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti organizuotame renginyje).

3. Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas.

3.1. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi skaitykla taisyklėmis.

3.2. Skaitytojai ir lankytojai apskaitomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos standarto „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetais“ (LST 1403 – 95).

4. Darbo su skaitytojais ir lankytojais tvarka.

4.1. Informaciniai leidiniai ir leidiniai, kurių gimnazija turi tik po vieną egzempliorių, į namus neišduodami.

4.2. Skaitytojai, nepriklausantys gimnazijos bendruomenei, gimnazijos leidiniais gali pasinaudoti tik skaitykloje, išduodant leidinį ar vadovėlį į namus imamas užstatas, nusakantis leidinio vertę.

5. Skaitytojo teisės, pareigos, atsakomybė.

5.1. Skaitytojas turi teisę:

5.1.1. Gauti iš skaityklos fondo spaudinius ir kitus dokumentus;

5.1.2. Gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

5.1.3. Lankytis skaitykloje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

5.1.4. Pareikšti savo pastabas apie skaityklos darbą.

5.2. Skaitytojas privalo:

5.2.1. Tausoti, saugoti skaityklos spaudinius, negadinti inventoriaus;

5.2.2. Neišsinešti spaudinių ir kitų daiktų iš skaityklos patalpų, jei spaudiniai neįrašyti skaitytojų formuliare;

5.2.3. Skaitykloje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems;

5.3. Skaitytojo atsakomybė.

5.3.1. Praradęs ar sugadinęs vadovėlį ar kitą spaudinį, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pačiu ar lygiaverčiu leidiniu;

5.3.2. Baigęs gimnaziją ar nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su skaitykla

 

        Skaityklos vertę bei galimybes lemia jos turimas dokumentų fondas. Skaitykloje sukauptas nemažas informacinis fondas. Tai enciklopedijos, žodynai, žinynai, pažintinė literatūra, mokslo populiarioji.

        Skaityklos fonduose šiuo metu yra sukaupta 24921  vnt. vadovėlių, mokymo priemonių bei kitų leidinių.

 

Skaitykla gauna dovanų šiuos periodinius leidinius:

„Švietimo naujienos“,

„Voruta“,

„Ateitis“,

„Viltis“,  

„Žaliasis pasaulis“,

„Tėviškės gamta“,

„Lututė“

 

 

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt