Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Veiklos sritys

MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ  ORGANIZAVIMO APRAŠAS

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Mokyklos, kuriai įteikiama Gedimino pilies bokšto Lietuvos valstybinė vėliava, atrankos paraiška 2023 m.

Mokinių tarybos veiklos nuostatai

Korupcijos prevencijos programa

Vidaus kontrolės politika

Komandiruoto darbuotojo nuosavo automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Pedagoginių darbuotojų etikos kodeksas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir jų kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

Pamokų (ugdymo dienų) lankomumo apskaitos tvarka

Atsiskaitomųjų darbų rašymo tvarka

Išleidimo iš pamokų tvarka

Savarankiško mokymosi tvarka

„B” kategorijos vairuotojų mokymas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Kelių transporto priemonių vairuotojų rengimo vidaus darbo tvarkos taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams

Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Perduotas, išnuomotas pagal panaudos sutartį savivaldybei nuosavybės teise priklausantis įstaigos patikėjimo teise valdomas turtas

Vaizdo stebėjimo būdu užfiksuotų duomenų tvarkymo instrukcija

 

[wpgmza id="1"]

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt