Vytauto g. 13, LT-67122, Lazdijai

(8 318) 51133

info@lazdijugimnazija.lt

Sėkmingas tarpmokyklinis bendradarbiavimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos matematikos projekte

        Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 2020-2021 mokslo metais vykdomas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“,  planuojama realizuoti 1.3 veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ temą „Kolegialus matematikos mokymas 7 klasėje“. Mūsų vykdomo projekto tikslas: siekiant geresnių mokymosi rezultatų, 7 klasių matematikos pamokose pagalbą mokiniams teikti kolegialaus mokymo metodu, dalytis gerąja veiklos patirtimi.

        Dar rudenį buvo pradėti parengiamieji kolegialaus ugdymo organizavimo, mokymosi pagalbos pamokoje modelio 7 klasėse darbai, kuriuos pabaigus šiame matematikos projekte 2021 metų kovo mėnesį imta organizuoti tarpmokyklinį mokytojų bendradarbiavimą.

        Pirmajame nuotoliniame kolegų susitikime, kuris vyko kovo 9 dieną, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Jasiulevičienė (projekto konsultantė) pasidžiaugė, kad Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos bendruomenė įsivardijo tobulintinas matematikos ugdymo sritis ir siekia pokyčių. Linkėdama sėkmės, švietimo specialistė išreiškė viltį, kad projekto vykdymo perkėlimas į virtualiąją erdvę nesutrukdys pasiekti numatytų tikslų.

        Lazdijų švietimo centro direktorė Eglė Mačionienė pristatė projekto partnerius –  Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnaziją ir Radviliškio r. Sidabravo gimnaziją, kurių atstovai pristatė savo mokyklas, matematikos mokytojų patirtį.

        Mūsų gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Dainius Kalesnikas (projekto koordinatorius ir renginio organizatorius) pateikė vykdomo projekto tikslus ir uždavinius, išsakė tarpmokyklinio bendradarbiavimo lūkesčius.

        Matematikos ir IT vyresnioji mokytoja Jurgita Magilevičiūtė išsamiai apibūdino kolegialaus mokymo metodą, pradėtą taikyti gimnazijos matematikos pamokose.

        Antro nuotolinio seminaro, vykusio kovo 17 dieną, metu mūsų gimnazijos matematikos mokytojos metodininkės Jolanta Dimšienė ir Romualda Kardokaitė pristatė 2019 metais sėkmingai įvykdytą projektą „Matematikos PUPP rezultatų gerinimas 2g klasėse“, mokytoja Gita Galminienė su kitų mokyklų kolegėmis pasidalijo  šiuo metu vykdomo projekto metu parengtomis klasių charakteristikų formomis, kurias gimnazijos matematikai naudoja mokinių pažinimo rezultatų analizės ir darbo planavimo tikslais, mokytoja metodininkė Leonora Patackienė pasidalijo gerąja darbo su mokiniais, naudojantis planšetėmis, patirtimi.

        Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pagrindinio ugdymo skyriaus matematikos mokytoja metodininkė Vilma Bendoravičienė pristatė temą „Kūrybiškumo ugdymas matematikos pamokose ir projektinė veikla“, kalbėjo apie įvairias mokykloje vykdomas veiklas (gabių ir talentingų vaikų ugdymo programas, netradicines, integruotas pamokas  ir kt.), Krosnos pagrindinio ugdymo skyriaus matematikos mokytoja metodininkė Linutė Adomavičienė savo metodinę veiklą pateikė pranešimu „Ugdymas(is) bendradarbiaujant. Įtraukusis ugdymas“.

        Šio projekto partnerės, Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos, matematikos ir IT mokytoja Aurelija Velionienė skaitė pranešimą „Iš klasės į nuotolį: ugdymo priemonės ir metodai matematikos pamokoje“, kuriame aptarė savo emocinę, psichologinę patirtį, iššūkius, kuriuos tenka įveikti, diferencijuoto mokymo, profesinio tobulėjimo klausimus. Mokytoja pristatė jos pamokose naudojamas elektronines aplinkas – Tinkercad, Jamboard, Socrative.

        Kitos projekto partnerės, Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos, matematikos mokytoja metodininkė Janina Gedvilienė pasidalijo informacija apie internetines platformas „Smart Learning Suite“ ir „Eduten Playground“, kuriomis ji naudojasi vesdama nuotolines pamokas, siekdama nuotolinį mokymą pritaikyti žemų gabumų mokiniams, pasiūlė ir kolegoms praktiškai išbandyti tokią pamoką, kalbėjo apie savo taikomus teorijos ruošinių, darbo grupėmis ir kitus metodus.

        Netolimoje ateityje (jau kitą mėnesį) bendradarbiaujančios  šių trijų gimnazijų matematikos mokytojos planuoja stebėti kolegių pamokas tema „Darbas su skirtingų poreikių mokiniais“, siekdamos patobulinti savo profesines kompetencijas, atnaujinti turimą informaciją,  įgyti naujų pamokos organizavimo skirtingų poreikių mokiniams žinių, kurios bus panaudotos taikant kolegialaus mokymo metodą.

 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos informacija

KONTAKTAI

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

Adresas:

Vytauto g. 13, LT-67122 Lazdijai

Įmonės kodas: 190608487

SD draudėjo kodas: 580118

Direktorė Erika Poškevičienė

Tel.: (8 318) 51133

El.p.: info@lazdijugimnazija.lt